મારી લાગણીઓની સરવાણી


જિંદગી ઠેલાગાડી છે ઠેલતો જાઉં છું,
દૂર જાઉં છું ચીલાઓ મેલતો જાઉં છું.

ઢળતા સૂરજને  કઈ નથી  કહેતો,
જિંદગીની શામમાં હું યે ઢળતો જાઉં છું.

હારેલો જુગારી બધું યે હારતો હોય છે,
જીતવાના ઈરાદે હું યે ખેલતો જાઉં છું.

મોટો માણસ થઇ ગયો સૌ કહે છે,
સૌ કહે છે બધાને ભૂલતો જાઉં છું.

મંદિરે જાઉં છું સવારે સાંજેય જાઉં છું,
બસ તારું નામ જતાં જપ્તો જાઉં છું.

મારા ગયા પછીયે તું યાદ રાખજે ,
જે નથી કહ્યું તને લખતો જાઉં છું.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "જિંદગી ઠેલાગાડી" (2)

  1. Jayesh Parasiya said:

    wah bhai saru lakhyu che..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: