મારી લાગણીઓની સરવાણી


અનેક ચહેરામાં એ ચહેરો અલગ છે,
આમ તો સુંદર ચહેરા ઘણાં છે.

આપોઅપ એ તરફ નજર વળી જાય છે,
જ્યાં તું ઉભતી આજે બંધ બારણાં છે.

વરસાદમાં સાથે જ પલળ્યાં છીએ જિંદગી,
ને આભમાં ફરી પાછાં વાદળ ઘેરાણા છે.

મારા પ્રત્યેક ગીતમાં તારી ઝંખના છે,
ને હરવાતમાં તારી યાદોનાં છાંટણાં છે.

છોડીને દુનિયા ક્યારનોય જવાનોતો,
થોડા શ્વાસો તને જોવા અટવાણા છે.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "શ્વાસો અટવાણા છે." (2)

 1. આપોઅપ એ તરફ નજર વળી જાય છે,
  જ્યાં તું ઉભતી આજે બંધ બારણાં છે.

  — સુંદર છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: