મારી લાગણીઓની સરવાણી


ભ્રષ્ટાચારી સમ્ભલ જાયે કહે અન્ના હજારે,
તિહાડસે મુક્ત હો કે આ રહે અન્ના હજારે.

સ્વતંત્રતાકી ડોલી સજાકે રખના, દોસ્તો!
જન લોકપાલ બિલ લાકે રહેંગે અન્ના હજારે.

રામદેવકી આવાઝકો કૈસે ભી દબા દીયા,
ન દબેગી યે આવાઝ હે અડગ અન્ના હજારે.

ન  અકેલા  હે  તું  હમ તુમ્હારે  સાથ હે,
ગલી ગલીમે આજ ફિરતા હે અન્ના હજારે.

સ્વતંત્રતાકી આજ યે  દૂસરી લડાઈ હે,
સબ કહેતે હે દૂસરા ગાંધી હે અન્ના હજારે.

ભ્રષ્ટાચારીબોલે આપભી ભ્રષ્ટાચારી હો,
એક દાગભી દિખાદો બોલે અન્ના હજારે.

કોઈ નયા દાવ ખેલ ન દે યે કમબખ્ત સરકાર,
સમ્ભલના તુમ જીયો હજારો સાલ અન્ના હજારે.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "અન્ના હજારે" (1)

  1. hum bhi aa rahe he……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: