મારી લાગણીઓની સરવાણી


કોઈ રેતનું ઘર બનાવે ને તું યાદ આવે,
કોઈ નજર મેળવીને ઝુકાવેને તું યાદ આવે.


હું રિસાઈને બેસી જાઉં છું જયારે,
કોઈ મને મનાવે ને તું યાદ આવે.


જે ગીત સતત તું ગાતી  રહેતી,
કોઈ એને ગણગણાવે ને તું યાદ આવે.


તું કહેતી આંસુઓની કિંમત તમે શું જાણો?
કોઈ મને રડાવે ને તું યાદ આવે. 


તું કહેતી તમે શું જાણો મહોબ્બત શું છે?
કોઈ મને સમજાવે ને તું યાદ આવે.


-ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "તું યાદ આવે" (6)

  1. Very nice

  2. Lopa Shukla said:

    sundar sir

  3. nice one…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: