મારી લાગણીઓની સરવાણી


પ્રેમ બની જો વહેશો નહિ તમે,
તો મતલબ નથી મુશળધાર વરસ્યાનો.

વહેણ તો કેટલાયે બદલ્યા છે પ્રવાહે,
હેતુ નથી પ્રવાહનો સિવાય કે ધસ્યાનો.

પીધો છે નશો નજરથી ઘણો બધો,
છતાં અંજામ મારો છે જે તરસ્યાનો.

મૂંગું મૌન લઈને ફરો છો સાથે તમે,
ક્યારેક તો ગુનો કરો હસ્યાનો.

ઊભી છે સમસ્યા પ્રેમમાં પડ્યા પછી,
ઉકેલ છે માત્ર ઈકરાર સમસ્યાનો.

---ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "પ્રેમ બની જો વહેશો નહિ તમે–ચંદ્રકાંત માનાણી" (2)

  1. Very nice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: