મારી લાગણીઓની સરવાણી


અનુકૂળ થવું હતું ને થઇ ના શક્યો,
દૂર જવું હતું ને જઈ ના શક્યો.

આસમાન ઝૂક્યુંતું સિતારા આપવા,
સ્હેજ  ઊઠી  ને લઇ  ના શક્યો.

કાંટા વચ્ચે બેઠોતો ગુલાબ બનીને,
તોડી ગયું કોઈ ને કરમાઈ ના શક્યો.

સામે આવે એમ સતત ઇચ્છી રહ્યા,
એ આવ્યા અને સામું જોઈ ના શક્યો.

અનુકૂળ થવું હતું ને થઇ ના શક્યો,
કહેવુંતું ઘણુંયે ને કહી કાઈ ન શક્યો.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "અનુકૂળ થવું હતું ને.." (2)

  1. kusum said:

    wah one of the best of u chandrakant bhai……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: