મારી લાગણીઓની સરવાણી


કાં પધારી એ રહ્યાં છે મેં પૂકાર્યા તો નથી,
ખુદબખુદ માની ગયા છે?મેં મનાવ્યા તો નથી.

કાં તરંગોમાં ઉમંગો હું નિહાળું છું ભલા?
સાગરે કોઈ ઉમંગીને ડૂબવ્યા તો નથી?

દ્વાર પર આવીને મારે છે ટકોરો કોઈ,
અંધ કિસ્મત, તું જરા જો એ પધાર્યા તો નથી?

ના ઘટા છાઈ શકે આવી કદી વૈશાખે,
એમણે મારા પ્રણય-પત્રો જલાવ્યા તો નથી?

કેદ લાગે છે જીવન એણે નજર કીધા પછી,
એમણે અમને જીગરમાહે વસાવ્યા તો નથી?

ઓશીકું ભીનું થયું કેમ રૂદન કીધા વગર?
અમને દિલબર! તમે સપનામાં રડાવ્યા તો નથી?

કેમ ખારાશ છે આવી એ સમંદરના જલે?
આંખ! બે આંશુ કિનારે તે વહાવ્યા તો નથી?

યાદ કાં આવે નહી મુજને મિલન કેરી મઝા,
એ પ્રસંગો તમે પાલવ તળે ઢાંક્યા તો નથી?

-ચંદ્રકાંત “સુમન”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: