મારી લાગણીઓની સરવાણી


નથી એક પણ જવાબ તારી પાસે,
અને મારી પાસે સવાલો ઘણાં છે.

હોઠે વફાનું ગીત,આંખો હસીનાઓ પર,
આજકાલ દુનિયામાં,એવા લોકો ઘણાં છે.

નથી કોઈ જેના ખંભે માથું મૂકી શકું,
નહિતર દુનિયામાં,મારા મિત્રો ઘણાં છે.

મારે મન તું એક જ ભગવાન છો,
એ અલગ વાત છે,તારા ભક્તો ઘણાં છે.

તારું એક સ્મિત જોઈને ભૂલી જાઉં છું,
મારા જીવનમાં આમ તો દર્દો ઘણાં છે.

હંમેશની જેમ સાથ હતો, રહેજે સદા,
પ્રભુ! મારા પર તારા ઉપકારો ઘણાં છે.

એકને પણ સાકાર નથી કરી શકતો,
બેઠો છું વિચારીને એવા ખયાલો ઘણાં છે.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "તારા ઉપકારો ઘણાં છે." (2)

  1. saleem jat said:

    chandrakant bhai tame aavj rite lakhata raho aev duwa 6e amary.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: