મારી લાગણીઓની સરવાણી


તારી આંખોના કાજલથી ભરેલું જિગર છે,
તારી આંખોના કાજલમાં મારું જિગર છે.

તારી આંખોમાં કાજલ બનીને રહું છું,
ચાહે છે ફક્ત તુજને મારું જિગર છે.

કાજલથી ખરડાયેલા આંસુના દરિયામાં,
તરતુ દેખાયું એ મારું જિગર છે.

મારા જિગર પર કાજલથી લખી દે,
નક્કી,તારું નથી આ મારું જિગર છે.

કોઈને ના દેજે તું તારું સમજીને,
ધડકે છે તારામાં એ મારું જિગર છે.

-ચંદ્રકાંત માનાણી(૨૭/૦૬/૨૦૧૨)

Comments on: "મારું જિગર છે" (1)

  1. Anonymous said:

    કાજલથી ખરડાયેલા આંસુના દરિયામાં,
    તરતુ દેખાયું એ મારું જિગર છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: