મારી લાગણીઓની સરવાણી


કોણ જાણે એ વાતમાં શું હતું?
વીતી ગયેલી રાતમાં શું હતું?

વાત માંડીને મારે કહેવું હતું,
કે વાતની શરૂઆતમાં શું હતું.

મારા પ્રેમને ના સરખાવો સૌથી,
શું કહું એના તફાવતમાં શું હતું.

માંગેલું વર આપી પણ દે પ્રભુ,
કહો તમારી ઇબાદતમાં શું હતું?

નહિ બાદ કરી શકો મને શાયદ,
તમારા હર ખયાલતમાં શું હતું?

આજસુધી જે તમે કહ્યાં નથી,
ભેદ એ જઝબાતમાં શું હતું?

-ચંદ્રકાંત માનાણી

 

Comments on: "શું હતું ?" (1)

  1. Shirin Christian said:

    very very beautiful.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: