મારી લાગણીઓની સરવાણી


હદમાં રહી હું જાઉં છું હદની બહાર પણ,
છું હું નશામાં ચૂર અને બેકરાર પણ.

હું કાંઈ પણ ન હોઉં તો કંઈએ નહિ રહું,
તું કાંઈ પણ નથી અને પરવરદિગાર પણ !

છે ઇન્તેઝાર એમાં દિવસ શું ને રાત શું?
છે રાત પણ,દિવસ પણ અને ઇન્તેઝાર પણ!

સુખના સમયમાં આંખથી આંસુ ખરી પડ્યા,
પોષાઈ પાનખર ને નભી ગઈ બહાર પણ!

તારા હરીફ ક્યાંથી ભલા કોઈ થઇ શકે?
તું યાદ આવનાર ને ભૂલી જનાર પણ!

જ્યાં ત્યાં પ્રકાશ એનો નહીતર ન વેડફે,
સૂરજના માર્ગમાં શું હશે અંધકાર પણ.

જીવનમાં સુખ સિવાય બીજું કાંઈ ના મળે,
દુઃખ દઈ ગયો ‘નઝીર’!એ વિચાર પણ.

-‘નઝીર’ ભાતરી

Comments on: "પરવરદિગાર પણ" (1)

  1. sundar rachana bhai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: