મારી લાગણીઓની સરવાણી


ફેસબુકની મારી ભીંત પર
તું ક્યારેક તો આવીશ જ
એવી મને શ્રધ્ધા છે
તું કદાચ ઘરડી થઇ ગઈ હોય
અને તારાથી આ ઊંચી દીવાલ
ના કૂદાય તો પાછી ના ફરી જઈશ
તારા માટે
અંદર આવવા ડેલી મેલી છે.
મીરાએ જેવી રીતે શ્યામ માટે
શબરીએ જેવી રીતે રામ માટે

જેટલો પ્રેમ,શ્રધ્ધા અને ઉત્કંઠાથી
બોરડી નીચે
એકતારો લઈને
તારી રાહ જોતો બેઠો છું.

-ચંદ્રકાંત માનાણી(૧૫-૧૦-૨૦૧૨)

Comments on: "પ્રતિક્ષા……" (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: