મારી લાગણીઓની સરવાણી


પરિચિત છું છતાંયે દૂર ખૂણામાં ઊભેલો છું,
મને શું ઓળખે લોકો સમય વીતી ચૂકેલો છું.

તિરસ્કારો અભિમાની ગણી લે યોગ્ય એ ક્યાં છે,
મનાવી લેશો હું તો એ ગણતરીથી રૂઠેલો છું.

ન કોઈ નોંધ કે ઉલ્લેખ મારો થાય કિસ્મત છે,
મુગટની જેમ ક્યારેક મસ્તકે હું પણ રહેલો છું.

ઉપેક્ષાઓ જમાનાની સહી હસ્તે મુખે ‘અબ્બાસ’,
રહ્યું છે શીશ અણનમ પણ કમરથી તો ઝૂકેલો છું.

– ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’

 

 

Comments on: "પરિચિત છું છતાંયે" (1)

  1. બહુ ગમી આ ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: