મારી લાગણીઓની સરવાણી


શું કરું, દિલને સમજે એવા મિત્રો મળતા નથી,
મિત્રો ઘણાં છે પણ દિલના ભાવો કળતા નથી.

સંબંધો માંય કેવી સ્થિરતા આવી ગઈ છે,
વહી તો રહ્યા છે પણ ખળખળતા નથી.

કેવો વરસાદ છે દોસ્તોની કોરી લાગણીનો,
ભીંજાઈ તો ગયા પણ મન પલળતા નથી.

તારી આંખોના જામનો નશો કાયમ રહી ગયો,
લાખ ચાખો જામ હવે એવા મળતા નથી.

ફક્ત તનના મિલનને પ્રેમનું નામ ના આપો,
એ પ્રેમ નથી જ્યાં મનથી મન મળતા નથી.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

 

Comments on: "મળતા નથી" (3)

  1. દિલ ખોલીને હાથ લંબાવોને, ભઈલા ! તમારા જેવા જ ઘણા વાટ જુએ છે !

  2. સુંદર રચના …..

  3. GOOD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: