મારી લાગણીઓની સરવાણી


પ્રેમ છે એવું તું  કહેતી નથી તો,
લાગણીઓનું ડહોળાઈ જવું શું છે?

ચાહીને દૂર રહું છું તારાથી, અને,
તારું કોઈ બહાને છૂઈ જવું શું છે?

કોઈએ જોડ્યું તારું નામ મારાથી,
ત્યારે તારું એ શરમાઈ જવું શું છે?

અચાનક નજર મળતાં ફેરવી લે ભલે,
અપલક નજરનું પકડાઈ જવું શું છે?

આવનારાઓમાં હું પણ હોઈ શકું….
બારણે આવી ને જોઈ જવું શું છે?

વિદાયની વેળાએ અપલક આંખોથી,
ફરી ક્યારે મળશો પુછાઈ જવું શું છે?

-ચંદ્રકાંત માનાણી(૧૪/૦૫/૨૦૦૫)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: