મારી લાગણીઓની સરવાણી


રોજ ફૂલો ખરતાં રહે છે ખર્યા કરશે,
દિલની ધડકનો તારી વાતો કર્યા કરશે.

પ્રેમીને સાથે જમાનો રહેવા નથી દેતો,
ભેગા થવાને એ દિવાના મર્યા કરશે.

તું ક્યાં ક્યારેય પ્રત્યક્ષ ફૂલો સ્વીકારે છે?
તોયે તારા ભક્તો રોજ ફૂલો ધર્યા કરશે.

ક્ષણેક દગો દેવા જો હું ડૂબી જઈશ તો,
મારી વફાની લાશ જાણે તર્યા કરશે.

આગનું રૂપ ભલે પકડી લીધું હમણાં,
પ્રેમના તિખારા તગતગ્યા કરશે ઠર્યા કરશે.

આજે બદનામ થઇ ગયો તો શું થયું?
કાલે બધા મારી પ્રશંસા કર્યા કરશે..

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "ફૂલો ધર્યા કરશે." (1)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: