મારી લાગણીઓની સરવાણી


એટલું જીવ્યા હતા ગુલતાન થઈ.
શું કરે કુબેર પણ ધનવાન થઈ….૧.

એક પથ્થરે શાન ઠેકાણે કરી.
આદમી શું કરે મહેરબાન થઈ….૨

એમના નયનને શસ્ત્ર નામ આપી શકું,
પાંપણો ઢાળી કે તલવાર મ્યાન થઈ….૩

કર્મ બળવાન છે એ નક્કી થયું લ્યો,
એમનું ચાલ્યું નહીં ભગવાન થઈ…..૪

છે બધામાં રામ તો રાવણ પણ છે,
પ્રગટે છે ક્યારેક અભિમાન થઈ…૫

જીવન “સ્વપ્ન” નું બધાને લાગ્યું,
કે ભલે આવ્યો અહીં મહેમાન થઈ….૬

-લાલજી મેવાડા ‘સ્વપ્ન’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: