મારી લાગણીઓની સરવાણી


તારા પર હવે મરવાનું છોડી દીધું છે,
જાત સાથે વાત કરવાનું છોડી દીધું છે.

બે નદીનો સંગમ જોતો વિચારી રહ્યો,
તારામાં આમ ભળવાનું છોડી દીધું છે.

વરસાદને કહો હવે બંધ થઇ જાય,
એકલા એકલા પલળવાનું છોડી દીધું છે.

તારા પર માલિકી જતાવતા લડે છે સૌ,
તારા નામે જગડવાનું છોડી દીધું છે.

હૃદયમાં શ્વાસ ચાલુ છે અવિરત હજુ,
દિલે તારા નામે ધડકવાનું છોડી દીધું છે.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: