મારી લાગણીઓની સરવાણી


જ્ઞાનને આચરણથી જોડી બતાવ તું,
દંભ અને આડંબર છોડી બતાવ તું.

 

દરિયાને મળી ખારી થતી નદીની દયા ખા,

વહેતી રહે બીજી તરફ મોડી બતાવ તું.

 

એકમાંથી બે ઘર બનતાં તો જોયાં છે,

બે ઘરને એક ઘર જોડી બતાવ તું.

 

એવું એક પીંજરું છે મનમાં અભાવનું,

મારી એક ઠોકર, તોડી બતાવ તું.

 

કેસરી અને નીલી, શાંત હવામાં ફરકતી,

એવી બે ધજા સાથે ખોડી બતાવ તું .

 

રૂપ કામ પૈસાની દુનિયા રંગીન છે,

હોય હિંમત અગર છોડી બતાવ તું.

 

-ચંદ્રકાંત માનાણી

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: